Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата во Република Македонија
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува:

- безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата;

- правилата на сообраќајот на патиштата; системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиштата;

- должностите во случај на сообраќајна незгода;

- условите за стекнување право на управување со моторно возило;

- оспособување на кандидатите за возачи;

- полагање возачки испит;

- уредите и опремата што задолжително треба да ги имаат возилата;

- димензиите, вкупната маса;

- осното оптоварување на возилата и условите кои задолжително треба да ги исполнуваат возилата во сообраќајот;

- посебните мерки на безбедност;

- организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и прекршочните санкции и прекршочната постапка што се води по прекршоците во областа на сообраќајот на патиштата.

Прочит и сваляне на целия текст

- Съдържание на нормативна база в Република Македония

- Съдържание на цялата нормативна база

- Сите закони од Министерство за внатрешни работи

 
  • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2637
Регистрирани потребители: 364