Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 
Едгар Кейси: Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.
 
  Edgar Cayce: No one is wise enough not to learn from the Nature.
  
 Единични примери за озеленени покриви са достигнали до нас като легенди за чудеса още от дълбока древност.    Single examples of green roofs reach us as legends about miracles since ancient times.
Днес за разлика от древността, покривната градина не е само лукс достъпен за малцина. Тя е екологична необходимост, наложена от драстичното намаляване на зелените площи в бързо растящите градове и влошения микроклимат.    Unlike the antiquity, the roof garden is not a luxury that is accessible for only few. It is an ecological necessity called by the drastic decrease of green areas in the rapidly growing cities and the aggravated microclimate.
Строителният процес неминуемо унищожава зелените площи в размер по-голям от застроената площ на сградата. Най-лесният и евтин начин за възстановяването им  е озеленяване на покривите.   The construction process inevitably destroys the green areas in a scale bigger that the construction site. The easiest and cheapest way to restore them is the green roof.
Площите върху подземните гаражи, грозните трафопостове и огромни хипермаркети, вместо да бъдат запечатани с бетон, ламарина и изкуствени покрития, могат да бъдат превърнати лесно в атрактивни места като покривни градини.   The areas above the underground garages, the ugly electrical substations and huge hypermarkets can be easily turned into attractive places as roof gardens instead of being sealed with concrete, sheet iron and plastic covers.
Много често покривното озеленяване погрешно се възприема като сложно, рисковано и скъпо струващо мероприятие. Практиката показва, че това далеч не е така.   Very often the green roofs are wrongly considered as something complicated, risky and expensive. The practice proves that this is far from the truth.
Общ вид на детайл GreenROOF    General view of the GreenROOF detail

- Озеленяване

- Почвен субстрат

- Филтриращ слой

- Дренажен слой

- Втори пласт кореноустойчива хидроизолация

- Първи пласт самозалепваща хидроизолация

- Топлоизолация EPS 150 kPa

- Пароизолация

- Битумен грунд

- Бетон за наклон

- Покривна конструкция

GreenROOF

- Vegetation layer

- Plant substrate

- Filtering layer

- Drainage layer

- Second layer root resistent water-proofing

- First layer self-adhesive water-proofing

- Heat Insulation EPS 150 kPa

- Vapour barier

- Bituminous Primer

- Concrete for inclination

- Deck Roof Construction

Системата за покривно озеленяване GreenROOF на ВЕДАГ е просто надстрояване на системата за покривни изолации ProfiROOF.   The GreenROOF system of VEDAG represents a simple build-up over the ProfiROOF roof insulation.
ПРЕДИМСТВА НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПОКРИВИ   THE ADVANTAGES OF THE GREEN ROOF
Покривното озеленяване има много предимства, всяко от което може да се изрази и чрез сериозна парична стойност. Опитът показва, че екстензивното покривно озеленяване с дебелина на почвения субстрат 8-10 см е едновременно най-атрактивно и изгодно.   The roof grassing has many advantages each of which can be represented also by a serious financial amount. The experience shows that the extensive roof grassing with an 8-10 cm thickness of the plant substrate is the most attractive and feasible at the same time.
- Покривното озеленяване значително намалява уличния шум и поглъща запрашеността на въздуха.   - The roof grassing reduces significantly the street noise and absorbs the dust in the air.
- Неозелененият покрив изхвърля 100% дъждовната вода в канализацията. Озелененият покрив връща над 60% от дъждовната вода в атмосферата. Облекчава се канализацията.   - The non-grassed roof emits 100% of the rain water in the sewerage. The grassed one returns 60% of the rain water back into atmosphere thus easing the sewerage.
- При неозеленените покриви през зимата и лятото настъпват температурни разлики до 110°С, а при озеленените тази разлика се намалява до 30°С. Покривните изолации са надеждно защитени от атмосферните влияния и имат многократно по-дълъг живот   - The temperature limits of the non-grassed roofs are 110°C while with grassed ones this difference is reduced by 30°C.

The roof insulations are protected from the element’s impact and have much longer duration
- Покривното озеленяване сериозно подобрява топлоизолацията на сградата.   - The roof grassing provides much better thermo insulation of the buildings.
- Оползотворяването на покривните площи, чрез озеленяването им е и по-евтино от полагането на всички останали видове настилки.   - The utilization of the roofs through grassing is much cheaper than any other surface finish.
- Озеленяването съществено допринася за по-добро качество на обитаване в съответната среда и повишава стойността на имота.   - The roof grassing significantly contributes to the better quality of living in the respective environment and increases the value of the property.
- Правилно проектираното, добре изпълнено и озеленено с подходяща растителност покривно пространство на практика не се нуждае от допълнителна подръжка.   - The carefully designed, well executed and landscaped with the proper vegetation roof area does not require additional maintenance.
Същевременно покривното озеленяване практически няма нито един разумен недостатък.   Practically, the roof grassing has no reasonable disadvantages.
 GreenROOF    GreenROOF
Системата за покривно озeленяване е подходяща за всякакви покриви.   The grass-roof system is suitable for all types of roofs.
 GreenROOF    GreenROOF
 ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ    TECHNOLOGICAL SEQUENCE
Завършващият слой хидроизолация задължително трябва да е кореноустойчив, осигуряващ неколкократна защита от проникване на корените.   The finishing layer of the hydro insulation should be root-proof and should provide a multiple protection against root penetration.
Върху вече изпълнената и задължително изпитана чрез водна проба хидроизолация, последователно се полагат разделителен слой, дренажен слой и филтриращ слой.   Next, the separation layer, the drainage layer and the filtering layer are placed on top of the already executed and obligatory tested hydro insulation.
Дренажният слой осигурява отвеждане на излишната вода от почвеният субстрат. Дренажи от чакъл или пясък са неприложими при покривното озеленяване. Използват се различни изкуствени структурно стабилни материали.   The drainage layer should ensure that all excessive water is drained from the plant substrate. Gravel and sand drainage are not suitable for grass roofs. The materials used are different structurally stable plastic derivatives.
Филтриращият пласт предотвратява отмиване на фините частици от почвеният субстрат, което води до обедняването му и запушването на дренажа и водоприемниците.   The filtering layer prevents the fine particles to be washed out from the plant substrate that may lead to its depletion and clogging up the drainage and the waterspouts
Почвеният субтрат може да е с различен състав, но като цяло трябва да е лек, да осигурява достатъчен хранителен състав на растенията и да е максимално влагозадържащ. За екстензивно озеленяване са достатъчни и 8-10 см правилно подбран субстрат.   The plant substrate may be of a different composition, but must be light as a whole, to provide enough nutrition for the plants and to detain the moisture. For extensive grassing a carefully chosen plant substrate of 8-10 cm thickness is sufficient.
Озеленяването е най-съществената видима и атрактивна част от покрива. За озеленяване на екстензивните покриви съществува голяма група подходящи почвопокривни растения, виреещи и в диво състояние при възможно най-неблагоприятни условия. Същевременно тези растения практически не се нуждаят от поддръжка, цъфтят обилно и дълго, образувайки разкошен цветен килим.   The grassing is the most significant visible and attractive part of the roof. There is a wide-ranging group of suitable ground covering plants that grow in the wild under the most unfavorable conditions for grassing extensive roofs. These plants do not need maintenance, bloom lavishly and long, and create a wonderful flower carpet.
 GreenROOF    GreenROOF
Покривите са чудесно място за развитие и на ранно цъфтящи луковични растения, започвайки от първите кокичета и минзухари.
Прекрасно виреят дива перуника, момина сълза, здравец, лайка, еделвайс, както и още множество подправки и билки.
Покривните градини са и място, където биха могли да бъдат съхранени и размножени множество растения, изчезващи в природата.
Покривните градини могат да бъдат атрактивен начин за оползотворяване покривите на училища и детски заведения, изграждане на кътове за отдих и запознаване отблизо с природата и характерни билки и подправки.

  The roofs are excellent place for growing early flowering bulb plants starting with snowdrops and crocuses.

They are excellent place to grow wild iris, lily of the valley, chamomile, and edelweiss as well as a variety of herbs and spices.
The roof gardens may be used also to preserve and breed many plants that are becoming extinct in the nature.

The roof gardens are attractive way to utilize the roofs of schools and kindergartens, to create recreation areas and to closely introduce characteristic herbs and spices and nature in general.

Възможностите за покривно озеленяване практически се ограничават само от фантазията на твореца. Но веднъж създадено, нищо не може да ограничи фантазията на природата.

Всички заинтересовани могат да се запознаят и на живо с изградения от ИЗОВАЛ ЕООД демо озеленен покрив в София.

ИЗОВАЛ ЕООД е директен вносител на всички изолационни продукти на VEDAG GmbH, сертифициран изпълнител и оторизиран шеф монтаж за Република България.

 Sertifikat Vedag-Isoval

The options for roof grassing are limited only by the imagination of the creator. However, once created nothing will restrict the fantasy of Nature.Anyone interested to see the build by ISOVAL EOOD demo green roof display in Sofia are welcome.


ISOVAL EOOD is the direct importer of all insulation products of VEDAG GmbH, certified performer and authorized assembly manager for the Republic of Bulgaria.

Обекти на ИЗОВАЛ ЕООД с озеленени покриви
  Projects of ISOVAL EOOD with green roofs
     
инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД
  Engineer Valentin Vasilev
Manager of ISOVAL EOOD

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции. 

За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД   All publications from ISOVAL EOOD

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6007
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17048
Брой видеоклипове: 162
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1633
Регистрирани потребители: 310