Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 

Гьоте: Човек вижда толкова, колкото знае.

Правилно проектираните и качествено изпълнени битумни хидроизолации в основите на сградите са от най-съществено значение на непроникване на влага в подземните им части- мазета, гаражи и складове.

Въпреки многото налични на пазара видове хидроизолации, най-надеждна за изпълнение и подръжка си остава битумната хидроизолация, изпълнена по класически детайл.

ИЗОВАЛ ЕООД е директен вносител на всички битумни хидроизолационни продукти на VEDAG GmbH (Германия), сертифициран изпълнител и оторизиран шеф монтаж за Република България.

Независимо от начина на фундиране на сградите (фундаментна плоча или единични основи), начинът на изълнение и технологичната последователност, на практика са едни и същи:

  Sertifikat Vedag-Isoval
Detail ot udergroung water-proofing   ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

- Изпълнение на подложен бетон. Подложният бетон трябва да бъде изпълнен с повърхност подходяща за полагане на хидроизолации съгласно ПИПСМР.

- Полагане на битумна хидроизолация хоризонтално на ширина 30 см. извън периферията на сградата. Не е необходимо да се полага битумен грунд, понеже обикновено тази хидроизолация се изпълнява върху мокрия бетон и остава като свободно положена мембрана. Съгласно нормите в Европа битумната хидроизолация се изпълнява в два пласта.

- Очертаване на контура на сградата с дървена греда, талпа, ивици шпертплат, дъски. Добре е видимата част от хидроизолацията да се защити и с полиетилен, защипан от защитния бетон, за да се предпази от зацапване с циментово мляко.

Талпата да се закове към подложния бетон по възможност по-близо до външния си ръб. Да се внимава при полагането й да не се пробие хидроизолацията извън нея вътре в контура на сградата! Талпата може да служи и за кофраж на защитния бетон. Освен това предпазва хидроизолацията от разкъсване в зоната на последващото снаждане с вертикалната хидроизолация.
Тази талпа се маха непосредствено преди полагане на вертикалната хидроизолация

 

Undergraund water-proofing

При невъзможност да се изпълни детайла по горната точка (тесен изкоп, свличане на изкопа, кал, съседни сгради) се изпълнява например оставащ кофраж до необходимата височина и горният детайл се изпълнява върху него.

Underground water-proofing

   
Underground water-proofing

Ако в зависимост от геоложките и ситуационни особености и това не може да се изпълни, е възможно изпълнение на шлицови стени, торкретиране на ската на изкопа или стоманобетонова предстена за укрепване на изкопа.

Underground water-proofing
  Underground water-proofing

В този случай след изпълнението им повърхностите трябва да са подходящи за полагане на хидроизолации – сравнително равни (възможно е да се наложи подмазването им с циментов разтвор) и сухи.

- Полагане на защитен бетон. Преди полагане на защитния бетон като защита на хоризонталната хидроизолация се полагат пласт геотекстил.

- Кофраж и изпълнение на фундаментна плоча

- Кофраж и изпълнение на стоманобетонови стени.

При предварително изпълнена хидроизолация по оставащ кофраж или предстени от произволен вид, трябва да се вземат внимателни мерки за защита на хидроизолацията от увреждането й при изпълнението на армировки, кофраж и бетониране, както за фундаментната плоча, така и за стените. Предпазните мерки да се съгласуват с изпълнителя на хидроизолацията.

- Декофриране на стените. Като елементарна предпазна мярка, след декофрирането, всички отвори трябва да се подмажат отвън и отвътре. Ако отворите не са подмазани, като правило след това в тръбичките за стеги на кофража се появяват пробиви (достатъчно е на едно място от вътрешна страна в отвора да се мушне произволно желязо например за закачалка).

Underground water-proofing
  Underground water-proofing

Всички стърчащи железа трябва да се изрежат наравно с бетона. Евентуално изпълнение на циментов холкер в прехода между хоризонтални и вертикални участъци. Но в земята холкера по принцип не е необходим.

Изчакване на стените да изсъхнат около 5 дни.

- Демонтаж на предпазната дъска, битумен грунд и вертикална битумна хидроизолация.
Съгласно нормите в Европа битумната хидроизолация се изпълнява в два пласта.

- Изпълнение на хоризонтална защита на битумната хидроизолация.

По хоризонталния участък върху подложния бетон извън стените на сградата, хидроизолацията се защитава с ивица бетон или циментова замазка

  Underground water-proofing

- Около преминаващите през стените тръби се монтират специални маншети за осигуряване на водоплътност и осигуряване на известно свободно движение на тръбите спрямо сградата при слягането й. Съществуват маншети за всички стандартни канализационни тръби с диаметър до Ф160.

Underground water-proofing
  Underground water-proofing

При всички положения е добре изпълнението на преминавания на всякакви тръби през стените, както и наличието на делатационни фуги да се съгласуват с изпълнителя на изолациите, за да бъде възможно тяхното изолиране

- Изпълнение на вертикална защита на битумната хидроизолация.

Груба грешка е защитата на хидроизолацията само със залепена топлоизолация. При изпълнение на обратен насип, земната маса се набива в меката топлоизолация и при слягане и/или трамбоване на пластове я свлича заедно с хидроизолацията.

Underground water-proofing
 

НЕПРАВИЛНО изпълнена защита на хидроизолация в основи:

Не е осигурено свободно приплъзване между слягащия обратен насип и изпълнената хидроизолация по стените.

Обратният насип е с дълбочина около 4 м. и е изпълнен наведнъж, без трамбоване на пластове. Защитата на хидроизолацията е от 2 см. мека топлоизолация, залепена за хидроизолацията.

Слягането на обратния насип след водонапиването му е 30 см. При това неконтролирано слягане обратният насип се е набил в меката топлоизолация.

Поради сцеплението между насипа, топлоизолацията и хидроизолацията, хидроизолацията е свлечена с 10 см.

 

ПРАВИЛНО изпълнена защита на хидроизолация в основи:

Осигурено е свободно приплъзване между слягащия обратен насип и изпълнената хидроизолация по стените.

Обратният насип е с дълбочина около 4 м. и е изпълнен наведнъж, без трамбоване на пластове. Защитата на хидроизолацията е от 3 см. мека топлоизолация, залепена за хидроизолацията и свободно положена дренажна мембрана тип "Фундалин".

Слягането на обратния насип след водонапиването му е 30 см. При това неконтролирано слягане е свлечена само защитната мембрана, без да повлече след себе си и изпълнената хидроизолация.

  Underground water-proofing

 Underground water-proofing

 

 

- Изпълнение на обратен насип съгласно нормативите с уплътняване на пластове.

Особено груба грешка е изпълнението на обратни насипи наведнъж без уплътняване на пластове с височина по над 3м, при това и с почви с голямо слягане.

Нормалното слягане на такива почви е около 10%.

А и при неправилно и изпълнена (мека) защита на хидроизолацията, свличането й е почти сигурно.

Класическата защита на битумната хидроизолация е тухлена зидария или свободно полагане на корава мембрана тип "Фундалин". Мембраната в никакъв случай да не се полага с пъпките към изолацията. Пъпките трябва да бъдат към обратния насип.

Принципът, който трябва да се спазва е: Между обратния насип и хидроизолацията трябва да има осигурена възможност за свободно приплъзване на слягащия обратен насип.

Особено внимание при изпълнение на ванни изолации в основи трябва да се обърне на проникващата вода вътре в сградата по време на строителството.
Ако след изпълнението на външната хидроизолация, сутерена на сградата се наводни (например от дъжд), а отвън все още не е изпълнена защита и затежаващ обратен насип, водата вътре в сградата изтича навън през фугите в бетона, създава негативен воден напор, като правило разлепва хидроизолацията от стената и образува огромни балони.
Негативното налягане на водата може да е толкова сериозно, че дори да разпори основната снадка на хидроизолацията, и да има непредвидими и непоправими последствия.
В тази връзка абсолютно задължително е, веднага след изпълнение на вертикалната хидроизолация, основната снадка да бъде защитена с бетон, да бъде изпълнена правилна защита на вертикалната хидроизолация и да бъде изпълнен обратния насип.

Underground water-profing   Underground water-proofing

В тази връзка абсолютно задължително е, веднага след изпълнение на вертикалната хидроизолация, основната снадка да бъде защитена с бетон, да бъде изпълнена правилна защита на вертикалната хидроизолация и да бъде изпълнен обратния насип.

Особено груба грешка е предписването от проектанти и изпълнението на оставащи (чакащи) парчета от хидроизолация, които после да се объранат нагоре по стената.
Както и полагането на хидроизолация по кофража преди полагането на бетона, които да останат изправени и след декофрирането.

Такива работи могат да е предписват и изпълняват само от хора, които никога не са занимавали на практика с такъв род хидроизолации.

Няма начин вече положени и залепени два пласта хидроизолация да се обръщат по какъвто и да е начин. Освен това на всеки ъгъл неминуемо ще трябва да се режат, което обезсмисля този начин на изпълнение.

Като правило в този случай хидроизолацията се свлича. И възникналите проблеми и пробиви точно в прехода между хоризонтален и вертикален участък вече са непоправими.

 
Underground water-proofing

 
Undergraund water-profing

При съгласувана с Възложителя възможност на обекта, е добре да се изпълни водна проба на изпълнената ванна хидроизолация.

 Underground water-proofing

 


Ако не се изпълнява цялостна вана, т.е. няма хидроизолация по подложния бетон, а само по стените, хидроизолацията задължително трябва да се съчетае и с ефективна дренажна система за извеждане на водата свалена по стените към основите.


1. Защита на хидроизолацията и вертикален дренаж;


2. Вертикална хидроизолация;


3. Вертикална стоманобетонова стена;


4. Хоризонтален дренаж. Дренажа трябва задължително да е заустен за извеждане на водата от основите;


5. Фундаментна плоча;


6. Хоризонтален дренаж за защита от капилярна влага

Обекти на ИЗОВАЛ ЕООД с битумни хидроизолации в основи.

инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции.

За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6007
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17048
Брой видеоклипове: 162
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1633
Регистрирани потребители: 310